# | # |

KONKURS - WYGRAJ JEDEN Z TRZECH ZEGARKÓW MARKI Q&Q

paź09

Opis konkursu

 

Napisz opinię na temat „za co cenisz ten zegarek?” lub „dlaczego byś go kupił?” i wygraj zegarki marki Q&Q ze sklepu Czasomierz.pl! Możesz skupić się na wyglądzie, ale też parametrach technicznych lub jakości wykonania. Wykaż się pomysłowością!

Już tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej!

 1. Wybierz dowolny zegarek marki Q&Q, napisz do niego opinię i dodaj ją na karcie produktu pod wybranym przez Siebie modelem na stronie czasomierz.pl (opcja na stronach produktów OPINIE --> Dodaj Opinie).

 

 1. Po dodaniu opinii na stronie, wyślij nam link do ocenionego zegarka wraz z tekstem opinii, swoim imieniem i nazwiskiem, a także numerem telefonu na adres sklep@czasomierz.pl

 

Wszystkie nadesłane opinie dokładnie przeczytamy, wybierając spośród nich 3 najciekawsze i najbardziej oryginalne. Postaraj się. Pamiętaj, że dłuższa i bardziej interesująca opinia, to większa szansa na wygraną!

Co dla Ciebie mamy?

 

Warto wziąć udział, to pewne jak niezawodność zegarków Q&Q! Przygotowaliśmy dla Was fantastyczne nagrody!

 

Przewidzieliśmy łącznie 3 nagrody główne. Autorzy trzech najlepszych opinii zgarną po jednym dowolnie wybranym zegarku marki Q&Q z naszej oferty o wartości nawet 282 zł !

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z przedstawionymi poniżej zasadami konkursu, a w przypadku pytań, o kontakt mailowy z naszym sklepem pod adresem sklep@czasomierz.pl

 

Regulamin konkursu „Bądź kreatywny z Q&Q i czasomierz.pl!”

 1. Organizator i czas trwania:

Konkurs organizowany jest przez sklep Czasomierz.pl, którego właścicielem jest firma CDC Polska Sp. z o.o. ul. Kondratowicza 19/64 03-242 Warszawa zwanym dalej organizatorem.

 

Czas trwania konkursu to : 10.10.2019 r. – 11.11.2019 r.

 

 1. Wytyczne konkursu:

Konkurs „Bądź kreatywny z Q&Q i Czasomierz.pl!” skierowany jest do klientów naszego sklepu oraz każdego, kto polubi naszą stroną na Facebooku lub profil na Instagramie.

Tematyką konkursu jest „najciekawsza opinia na temat zegarka marki Q&Q”.

Nie przewidzieliśmy dolnej, ani górnej granicy w ilości znaków, jednak dłuższe opinie będą miały większe szanse na wygraną.

Każdy z autorów może przesłać nam dowolną ilość opinii, pod warunkiem, że każda z nich została umieszczona pod odpowiadającym modelem zegarka, na stronie www.czasomierz.pl

Uczestnik zgłaszając opinię do konkursu jednocześnie oświadcza, iż jest jej autorem i posiada do niej wyłączne prawa autorskie. Tekst nie może być kopą innej opinii, ani zawierać w sobie fragmentów innych opinii. Dodawane opinie muszą być autorskie, unikatowe, tzn nie mogą powtarzać się na innych serwisach w internecie i nie mogą być kopiowane z innych stron.

Poprzez udział w konkursie i nadesłanie zgłoszenia wraz z oświadczeniem każdy uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe do opinii, na wszystkich polach eksploatacyjnych bez ograniczeń co do czasu oraz terytorium.
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć sobie prawa do nadesłanej przez niego opinii.    

Zgłaszane do konkursu opinie nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści erotycznych, rasistowskich, faszystowskich i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne. Niedopuszczalne jest aby opinie nawoływały do czynów niezgodnych z prawem lub obrażały uczucia innych osób, a w szczególności uczucia religijne.

 1. Uczestnicy:

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które są pełnoletnie i zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadają adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby biorące udział w konkursie zwane są Uczestnikami.

 1. Udział w konkursie:

Aby wziąć udział w konkursie należy napisać i umieścić opinię na temat wybranego przez siebie zegarka marki Q&Q na stronie www.czasomierz.pl pod modelem, którego dotyczy opinia. Należy również w dniach 10.10.2019 r.  – 11.11.2019 r., przesłać niezmienioną treść opinii wraz z orzeczeniem o zaakceptowaniu regulaminu na adres mailowy sklep@czasomierz.pl, w tytule maila wpisując  „Czasomierz – konkurs”.

W mailu należy podać:

 • Opinię wystawioną na stronie www.czasomierz.pl
 • Model zegarka, którego dotyczy opinia.
 • Imię i nazwisko.
 • Adres zamieszkania. 
 • Adres e-mail. 
 • Nr telefonu kontaktowego.
 • Oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu „Bądź kreatywny z Q&Q i Czasomierz.pl!”, oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez właściciela sklepu internetowego czasomierz.pl firmę CDC Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kondratowicza 19/64, 03-242 Warszawa, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Wszystkie prawa autorskie i majątkowe do opinii, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, nieodpłatnie przenoszę na organizatora konkursu.”

Osoby, które w formularzu podadzą nieprawdziwe dane lub nie spełnią warunków wymienionych wyżej, zostaną wykluczeni z konkursu.
Osoby, które dokonają zgłoszenia i prześlą opinie po zakończeniu konkursu nie będą brały w nim udziału. 


Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

Uczestnicy konkursu, poprzez fakt przystąpienia do niego, w tym zwłaszcza poprzez spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 4. wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926.) – Organizator. W szczególności Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, wieku w materiałach związanych z Konkursem.

Przekazanie prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na bezpłatne wykorzystanie w/w prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji, w tym zwłaszcza, takich jak formy audio, video, druki oraz Internet, jak również prawo na dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji prac, wraz z prawem do wykorzystania wyników opracowania w podanej wyżej formie, a w szczególności do publikacji opinii na stronach internetowych www.czasomierz.pl  i  Fan Page czasomierz.pl na facebooku oraz na profilu na Instagarmie

Uczestnik konkursu zgłaszający prace poprzez fakt przystąpienia do konkursu wyraża zgodę na to, iż z dniem przekazania organizatorowi opinii udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji do wydawania i rozpowszechniania przygotowanego tekstu.

 1. Wybór zwycięzcy:

W konkursie wezmą udział wszystkie prace nadesłane organizatorowi, spełniające postanowienia regulaminu konkursu.

O wyłonieniu zwycięzców, w ciągu 3 dni od dnia zakończenia konkursu, zdecyduje Jury złożone z pracowników sklepu Czasomierz.pl

W konkursie są do wygrania 3 nagrody główne. Przewidziane zostały dla autorów 3 najlepszych prac, które wybierze organizator. Nagrody to oryginalne zegarki marki Q&Q dostępne w ofercie sklepu czasomierz.pl.

Od decyzji Jury nie przysługuje żadna procedura odwoławcza.

Lista zwycięskich prac oraz prac wyróżnionych zostanie ogłoszona na Fanpage Czasomierz.pl na Facebooku, w ciągu 3 dni od zakończenia głosowania.

Każdemu ze Zwycięzców konkursu przysługuje prawo do jednej nagrody.

Nagrodami w konkursie są:

Trzy nagrody główne z których każda stanowi jedną sztukę zegarka marki Q&Q z oferty sklepu czasomierz.pl

Zwycięzcy zostaną poinformowani o fakcie wygrania w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia konkursu, drogą mailową lub telefoniczną.

Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatora, na adres podany w mailu, w okresie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

 1. Postanowienia końcowe:

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w Internecie pod adresem: https://czasomierz.pl/promocje-i-konkursy

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu – bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 
Organizator zastrzega sobie również prawo do jednostronnego zawieszenia lub zakończenia konkursu w każdym czasie, bez jego rozstrzygnięcia i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.
Organizator może wykluczyć Uczestnika/ów z udziału w Konkursie w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
W razie wątpliwości co do naruszenia przez uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu w tym zwłaszcza w zakresie praw autorskich do nadesłanej wypowiedzi organizator zastrzega sobie prawo do:

 1. a) wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości
  b) wykluczenia  uczestnika z konkursu
  c) odmowy przekazania nagrody
  d) w przypadku wcześniej przyznanych nagród do dochodzenia ich zwrotu oraz naprawienia szkody.

Wzięcie udziału w konkursie tj. wysłanie zgłoszenia wraz z opinią jest tożsame z wyrażeniem zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. Dokumentem określającym zasady Konkursu jest regulamin dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://czasomierz.pl/promocje-i-konkursy

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

 

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego.

 

paź  09